Annual General Meeting 2013

Announcements

Date

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރުން

AGM 2013 notice

30th Apr 2013

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 2013 ގެ ނޯޓިސް

ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ އަދަދު އަދި ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އެކަށީގެންވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

2013-14 އަށް އެސްޓީއޯގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

Documents

Date

AGM 2012 minutes

30th Apr 2013

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 2012 ގެ ޔައުމިއްޔާ

Forms

Date

AGM 2013 proxy form   (PDF format)

30th Apr 2013

AGM 2013 proxy form   (Word format)

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 2013 ގެ ޕްރޮކްސީ ފޯމް

AGM 2013 proxy revocation form   (PDF format)

30th Apr 2013

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 2013 ގެ ޕްރޮކްސީ ބާތިލްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

Directorship application form   (PDF format)

17th Feb 2013

އެސްޓީއޯ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރާ ފޯރމް