Annual General Meeting 2009

Announcements

Date

ޗާޕު ކުރެވިފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2008 ދޫކުރުމާ ބެހޭ

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރުން

ބޯޑަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވި ފަރާތްތައް

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 2008 ގެ ޔައުމިއްޔާ އާ ބެހޭ

AGM 2009 notice

30th May 2009

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 2009 ގެ ނޯޓިސް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު

Documents

Date

Annual Report 2008 (English)

  Size: 2.87 Mb

9th Jun 2009

އަހަރީ ރިޕޯޜޓް 2008 (އިނގިރޭސި)

Annual Report 2008 (Dhivehi)

  Size: 3.68 Mb

9th Jun 2009

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2008 (ދިވެހި)

AGM 2008 minutes

1st Jun 2009

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 2008 ގެ ޔައުމިއްޔާ

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2008 ސަޕްލިމެންޓް (އިނގިރޭސި)

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2008 ސަޕްލިމެންޓް (ދިވެހި)

Forms

Date

AGM 2009 proxy form

30th May 2009

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 2009 ގެ ޕްރޮކްސީ ފޯރމް

Directorship form

28th Apr 2009

އެސްޓީއޯ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރާ ފޯރމް